STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR SVENSK PENSIONÄRSVERKSAMHET I FINLAND

 
1 §  Stiftelsens namn och hemort

Stiftelsens namn är ”Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland” och dess hemort är Helsingfors.

2 § Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål är att verka för och förbättra samt understödja finlandssvenska pensionärers andliga och kroppsliga hälsa och livskvalitet samt trivsel i vardagen. 

3 § Förverkligande av stiftelsens ändamål

Stiftelsen förverkligar sitt allmännyttiga ändamål genom att, på basis av erhållna skriftliga ansökningar riktade till stiftelsens styrelse, bevilja understöd främst till samfund och institutioner, vilkas verksamhet stöder stiftelsens ändamål.

4 §  Stiftelsens grundkapital

Stiftelsens grundkapital är 40 000 euro.

Stiftelsen kan ta emot donationer och testamenten samt utöka sin egendom även på andra sätt, som är förenliga med bestämmelserna i lagen om stiftelser. Stiftelsen kan inte idka affärsverksamhet.

Stiftelsen kan vid behov inrätta fonder, namngivna enligt donatorns önskemål.

Stiftelsen kan äga värdepapper, eventuella andra placeringsinstrument och fastigheter.

Stiftelsens medel ska förvaltas sakkunnigt samt placeras tryggt och säkert, med sikte på en god långsiktig avkastning.

5 § Stiftelsens förvaltning

Styrelsen för Svenska pensionärsförbundet rf utser stiftelsens styrelse som består av Svenska pensionärsförbundets presidium jämte högst fyra övriga ledamöter med erfarenhet av förmögenhetsförvaltning, dock minst tre och högst sju personer. Mandatperioden för stiftelsens styrelse är från årsmöte till årsmöte. Stiftelsen kan ha en ombudsman tillsatt av stiftelsens styrelse.

Styrelsen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande.

Styrelsen ska kontrollera att stiftelsens förvaltning och verksamhet ordnas på behörigt sätt. Av den direkta årliga nettoavkastningen på stiftelsens till-gångar ska i genomsnitt tjugo procent läggas till kapitalet.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller, vid förfall för ordförande, av vice ordförande. Kallelsen ska tillställas styrelsens ledamöter minst en vecka före mötesdatum.

Styrelsen är beslutför då ordförande eller vice ordförande och minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande.

Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandes röst, utom vid val, som avgörs genom lottning.

Över styrelsens möten förs protokoll, som undertecknas av ordförande och en av mötet utsedd styrelseledamot.

Stiftelsens styrelse ska tillställa Svenska pensionärsförbundets styrelse sin berättelse och stiftelsens bokslut samt revisionsberättelse utan dröjsmål efter årsmötet.

6 § Årsmöte

Styrelsen sammanträder till årsmöte årligen före utgången av april månad. Vid årsmötet behandlas följande ärenden:

1) styrelsens berättelse för föregående verksamhetsår jämte bokslutet föredras,
2) revisionsberättelsen behandlas,
3) bokslutet fastställs och de åtgärder som det ger anledning till besluts,
4) en av Centralhandelskammaren godkänd revisor och en revisorssuppleant, om den ordinarie revisorn inte är ett av Centralhandelskammaren godkänt revisionssamfund, utses för innevarande verksamhetsår och
5) verksamhetsplanen och budgeten för innevarande verksamhetsår godkänns.
     Ordförande och vice ordförande väljs vid konstituerande
     styrelsemötet.

7 § Tecknande av stiftelsens namn

Stiftelsens namn tecknas av styrelsens ordförande och vice ordförande tillsammans eller var för sig med annan styrelseledamot eller med annan person som styrelsen gett namnteckningsrätt.

8 §  Räkenskapsåret

Stiftelsens räkenskapsår är kalenderåret. Bokslutet och styrelsens berättelse ska överlämnas till revisorn före utgången av mars månad.

9 § Ändring av stadgarna och upplösning

Beslut om ändring av stiftelsens stadgar ska omfattas av minst tre fjärde-delar av de avgivna rösterna i stiftelsens styrelse. Beslut om upplösning av stiftelsen eller fusion med annan stiftelse sker i samma ordning.

Om stiftelsen upplöses, ska dess nettotillgångar överlåtas i första hand till Svenska pensionärsförbundet rf och i andra hand till mottagare som enligt styrelsens prövning bäst verkar för det ändamål för vilket stiftelsen har verkat.

I övrigt ska gällande lag om stiftelser jämte förordning tillämpas.